Logo

شورای آموزشی گروه

اساتید هیأت علمی، اعضای شورای آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر را تشکیل می‌دهند.
جلسات این شوراء به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و دستور کار آن رسیدگی به کلیه امور آموزشی از قبیل بررسی نامه‌های رسیده در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان، درخواست‌های دانشجویی مانند درخواست مرخصی، اخذ دروس در شرایط خاص و ... است.

همچنین به صورت دوره‌ای در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان، جذب اعضاء هیأت علمی و ارتقاء کیفیت آموزش و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گروه جلساتی متعددی برگزار می‌شود.