تاریخ : چهارشنبه 24 آذر 1395     |     کد : 83

پژوهشگر برتر دانشگده فنی

پژوهشگر برتر دانشکده از رشته مهندسی کامپیوتر می باشد.

مهندس حسن اسمخان به عنوان پژوهشگر برتر دانشگده فنی معرفی گردید.

با توجه به اهمیت پژوهش در کشور، هر ساله یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و دو نفر به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده ها معرفی می گردند. امسال در جلسه معرفی پژوهشگر برتردر تاریخ 95/9/22، مهندس حسن اسمخان به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی معرفی گردید.


PDF چاپ چاپ