تاریخ : دوشنبه 9 شهريور 1394     |     کد : 66

ارائه درس اختیاری - تاریخ آخرین آپدیت 17 شهریور - مخصوص ورودی های 91 و 90

-

احتمال ارائه یک درس اختیاری بعد از تصویب در شورای آموزشی و تایید مدیریت محترم آموزشی دانشگاه برای دانشجویان ورودی 91 وجود دارد.

17 شهریور:
ارائه این درس در شورای آموزشی تصویب شد. به احتمال زیاد این درس روزهای چهارشنبه از ساعت 10 تا 12 و 13 تا 15 ارائه خواهد شد.


PDF چاپ چاپ