تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394     |     کد : 63

نحوه ارسال درخواست همنیازی

-

تمامی درخواست مبنی بر همنیازی پیش نیاز درس با خود آن درس باید با سابجکت SimSlctReq941 باشد. در ضمن در متن ایمیل باید نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، دو درس درخواستی برای همنیازی و همچنین یک دلیل مختصر باید برای آن گنجانده شود.
مثال:

نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
درخواست: همنیازی ریاضی 1 و معادلات
دلیل: نمره عدم قبولی برای دو بار در ریاضی 1


PDF چاپ چاپ